Normal_schoolbord_schoolkrijt_school

Per jaar ontvangen de Nijmeegse schoolbesturen in totaal ruim 15 miljoen euro voor het op peil brengen en houden van de onderwijshuisvesting. In een overeenkomst, die op donderdag 16 juli 2015 is ondertekend, maken schoolbesturen en gemeente Nijmegen afspraken over de financiering van toekomstige nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen in Nijmegen. Het verstrekken van een gemeentegarantie is daar een onderdeel van. Dat meldt de gemeente Nijmegen.

De gemeente Nijmegen heeft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. In 2008 is overeengekomen dat schoolbesturen jaarlijks het totale budget voor onderwijshuisvesting van de gemeente ontvangen en zelf beheren. De overeenkomst ‘Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting’ heeft ervoor gezorgd dat de onderwijshuisvesting in de stad is verbeterd.

In 2013 is de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting geëvalueerd. De belangrijkste conclusie was dat gemeente en schoolbesturen tevreden zijn over de doordecentralisatie. Schoolbesturen bleken in staat sneller en goedkoper nieuwe schoolgebouwen te realiseren. In de evaluatie zijn ook knelpunten geconstateerd. Zo kan de gemeente Nijmegen niet altijd (tijdig) locaties beschikbaar stellen voor nieuwbouw, zijn schoolbesturen geconfronteerd met hogere investeringskosten, lijdt de gemeente onverwachte verliezen op de planexploitatie en is de gemeente geconfronteerd met een bezuiniging van de Rijksoverheid op de middelen voor onderwijshuisvesting in de gemeente. Oplossingen voor deze knelpunten zijn in gezamenlijk overleg gevonden en worden vastgelegd in een nieuwe overeenkomst. 

De nieuwe afspraken over het verstrekken van gemeentegarantie en het bijstellen van het percentage nieuwbouw van schoolgebouwen zijn belangrijke afspraken voor de onderwijshuisvesting in de toekomst. De afspraak is dat er tot 2048 minder locaties voor nieuwbouw nodig zijn en dat vaker renovatie of nieuwbouw op bestaande locaties wordt overwogen. De gemeente Nijmegen hoeft hierdoor minder bestaande onderwijslocaties aan te kopen. Voor schoolbesturen betekenen de nieuwe afspraken dat zij weer zekerheid hebben over de gelden voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen in Nijmegen.

© Nationale Onderwijsgids