Normal_leerling_scholiere_verveeld_voortijdige_schoolverlater

Met een startkwalificatie op zak hebben jongeren een betere positie om in onze samenleving te participeren. De gemeente Ede voert een actief beleid in het voorkomen van en bestrijden van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het afgelopen schooljaar heeft de gemeente daar verder aan gewerkt. Dit blijkt uit het jaarverslag Leerplicht 2014 – 2015, zo meldt gemeente Ede.

Op 1 januari 2015 woonden in Ede bijna 19.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. Met een deel van deze jongeren, zo’n 6 procent, was er afgelopen schooljaar wat aan de hand. Ze bezochten de school niet geregeld of dreigden te gaan verzuimen. Leerplichtambtenaren kwamen in actie om ze op school te krijgen of te houden.

De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren hun school afmaken. "Zo bereiden ze zich voor op een toekomst waarin zelfredzaamheid een belangrijke rol speelt", zegt wethouder onderwijs Johan Weijland. "Toezicht houden op naleving van de Leerplichtwet is een wettelijke taak van de gemeente. Op deze manier levert de gemeente ook een bijdrage aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid onder de Edese jongeren. Door op tijd te signaleren en in te grijpen, wordt voorkomen dat het schoolverzuim grotere vormen gaat aannemen. Preventief te werk gaan heeft dus prioriteit", aldus de wethouder.

In het geval dat leerlingen langdurig of zonder toestemming verzuimen heeft leerplicht de mogelijkheid om een boete op te leggen. Daarnaast heeft Leerplicht sinds juni 2014 een extra instrument gekregen. Zij kan gebruik maken van een Last onder Dwangsom. Ouders die hun kind niet inschrijven bij een opleiding of een kind hebben dat regelmatig verzuimt en waarbij de ouders geen hulp aanvaarden, lopen kans op een boete. De leerplichtambtenaar bemiddelt ook regelmatig bij problematiek waarbij (nog) niet direct sprake is van schoolverzuim. Bijvoorbeeld als er een conflict is tussen school en leerling of ouders of wanneer er bijvoorbeeld hulp nodig is bij het vinden van een andere school of opleiding.

© Nationale Onderwijsgids