Handreiking voor genderinclusiviteit in het hoger onderwijs

Veel transgender en genderdiverse studenten in het hoger onderwijs ervaren belemmeringen tijdens hun studie. Gebrek aan kennis en acceptatie van onderwijsprofessionals en medestudenten leiden tot studievertraging en mentale problemen. Voor meer studentsucces van deze studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs is de handreiking ‘Genderdiversiteit in het hoger onderwijs’ opgesteld. Met deze uitgave beogen ECIO en Transgender Netwerk Nederland (TNN) gelijke kansen voor alle hoger onderwijsstudenten, ongeacht de genderidentiteit en genderexpressie. Dat meldt de ECIO. 

In het voortgezet onderwijs wordt al veel aandacht besteed aan genderdiversiteit. Meer dan 900 scholen vieren jaarlijks Paarse Vrijdag, de tweede vrijdag in december waarop onderwijsprofessionals en jongeren zich solidair tonen met lhbti+ jongeren. Met de lancering van de handreiking vragen ECIO en TNN op Paarse Vrijdag meer aandacht voor genderdiversiteit in het hoger onderwijs.

Veilig studieklimaat 

Onderwijsprofessionals zoals studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, studentendecanen en docenten hebben een belangrijke rol in het creëren van een veilig studieklimaat. De handreiking ondersteunt hen bij het faciliteren van regelingen en voorzieningen; zoals mogelijkheden bij studievertraging, verzuim en financiële problemen en ondersteuning rondom informatievoorziening, faciliteiten, begeleiding bij stage en overgang naar werk. Ook genderdiverse studenten hebben baat bij deze handreiking. Zij kunnen hun onderwijsinstelling er tevens op wijzen hoe deze zich kunnen inzetten om meer genderinclusief te worden.

Belemmeringen tijdens de studie 

Diversiteit en inclusiviteit neemt een steeds grotere plek in binnen hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Toch is genderdiversiteit, de verschillende manieren waarop studenten hun gender beleven en uiten, niet vanzelfsprekend een onderwerp dat voldoende aandacht krijgt. Ook de belemmeringen die transgender en genderdiverse studenten tijdens hun opleiding ervaren, zijn voor onderwijsprofessionals niet altijd even zichtbaar. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat transgender en genderdiverse studenten tijdens hun studie belemmeringen ervaren.

Transgender personen 

Naar schatting studeren er tussen de duizend en vijfduizend transgender personen aan de universiteit. In het hbo kan dit aantal oplopen tot negenduizend. De inschatting van het aantal transgender personen loopt erg uiteen, omdat niet alle transgender personen een medisch traject ingaan en niet alle transgender personen op dezelfde leeftijd hun genderidentiteit uiten. Deze cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van het Kennisinstituut Rutgers uit 2012.

Door: Nationale Onderwijsgids